Shree Lakshmi Hridaya Stotram

by Smt. K. M. Kusuma, Sahil Jagtiani & Sandeep Kumar

supported by
/
1.
2.

credits

released April 4, 2012

tags

license

all rights reserved

about

SSJ Productions Bangalore, India

SSJ Productions is the one stop solution for all your music production needs. We can work on a varying number of styles and genres catering to AD Film Music, Music Album Recordings, Film Scoring, Theme Songs, Mastering Audio, Vocal Enhancement, Session Work & 5.1 Surround Sound Film Songs. We even help artists to distribute their content digitally through popular stores & apps. ... more

contact / help

Contact SSJ Productions

Streaming and
Download help

Track Name: Shree Lakshmi Hridaya Stotram
shree bhaargava munibhih anugruheetam
|| shree lakshmee naaraayaNa hrudayam ||
|| shree naaraayaNa hrudayam ||
Shree Gurave Namaha harih om || asya shree naaraayaNa hrudaya stotra mahaamantrasya | bhaargava rushihi | anushTup Chandaha | lakshmee naaraayaNo devataa | naaraayaNa preetyarthey japey viniyogaha ||
kara nyaasaha
naaraayaNah param jyotiriti angushThaabhyaam namaha | naaraayaNah param brahmeti tarjaneebhyaam namaha | naaraayaNah paro deva iti madhyamaabhyaam namaha| naaraayaNah param dhaameti anaamikaabhyaam namaha | naaraayaNah paro dharma iti kanishThikaabhyaam namaha | vishvam naaraayaNa iti karatala karaprushThaabhyaam namaha |
anga nyaasaha
naaraayaNah param jyotiriti hrudayaaya namaha | naaraayaNam param brahmeti shirasey svaahaa | naaraayaNah paro deva iti shikhaayai voushaT | naaraayaNah param dhaameti kavachaaya hum | naaraayaNah paro dharma iti netraabhyaam voushaT | vishvam naaraayaNa iti astraaya phaT | bhoorbhuvah suvaromiti digbandhaha ||
dhyaanam
udyad aaditya sankaasham peeta vaasam chatur bhujam | shankha chakra gadaa paaNim dhyaayet lakshmeepatim harim || 1 ||
trailokya aadhaara chakram tadupari kamaTham tatra cha anantabhogee tanmadhye bhoomi padma ankusha shikhara dalam karNikaa bhoota merum | tatratyam shaanta moortim maNimaya makuTam kunDalod bhaasitaangam lakshmee naaraayaNa aakhyam sarasija nayanam santatam chintayaamaha || 2 ||
asya shree naaraayaNa hrudaya stotra mahaamantrasya | brahmaa rushihi | anushTup Chandaha | naaraayaNo devataa | naaraayaNa preetyarthey japey viniyogaha ||

om
naaraayaNah param jyotir aatmaa naaraayaNah paraha | naaraayaNa param brahma naaraayaNa namo~stu tey || 1 ||
naaraayaNah paro devo dhaataa naaraayaNah paraha | naaraayaNah paro dhaataa naaraayaNa namo~stu tey || 2 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 1


naaraayaNa param dhaama dhyaanam naaraayaNah paraha | naaraayaNa paro dharmo naaraayaNa namo~stu tey || 3 ||
naaraayaNah paro devo vidyaa naaraayaNah paraha | vishvam naaraayaNah saakshaat naaraayaNa namo~stu tey || 4 ||
naaraayaNaad vidhirjaato jaato naaraayaNaad bhavaha | jaato naaraayaNaad indro naaraayaNa namo~stu tey || 5 ||
ravir naaraayaNastejah chandro naaraayaNo mahaha | vahnir naaraayaNa saakshaat naaraayaNa namo~stu tey || 6 ||
naaraayaNa upaasyah syaad gurur naaraayaNah paraha | naaraayaNah paro bodho naaraayaNa namo~stu tey || 7 ||
naaraayaNa phalam mukhyam siddhir naaraayaNah sukham | harir naaraayaNah shuddhir naaraayaNa namo~stu tey || 8 ||
nigamaavedita ananta kalyaaNa guNa vaaridhey | naaraayaNa namaste~stu nara kaarNava taaraka || 9 ||
janma mrutyu jaraa vyaadhi paara tantryaadibhih sadaa | doushera sprushTa roopaaya naaraayaNa namo~stu tey || 10 ||
veda shaastraartha vigyaana saadhya bhaktyeka gochara | naaraayaNa namaste~stu maam uddhara bhavaarNavaat || 11 ||
nityaananda mahodaara paraatpara jagatpatey | naaraayaNa namaste~stu moksha saamraajya daayiney || 12 ||
aabrahma stamba paryantam akhilaatma mahaashraya | sarva bhootaatma bhootaatman naaraayaNa namo~stu tey || 13 ||
paalitaashesha lokaaya puNyashravaNa keertana | naaraayaNa namaste~stu pralayodaka shaayiney || 14 ||
nirasta sarvadoshaaya bhaktyaadi guNadaayiney | naaraayaNa namaste~stu tvaam vinaa na hi mey gatihi || 15 ||
dharmaartha kaama mokshaakhya purushaartha pradaayiney | naaraayaNa namaste~stu punastey~stu namo namah || 16 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 2


atha praarthanaa
naaraayaNa tvamevaasi daharaakhye hrudi sthitaha | preritaa preryamaaNaanaam tvayaa prerita maanasah || 17 ||
tvadaajnaam shirasaa krutvaa bhajaami janapaavanam | naanopaasana maargaaNaam bhavakrud bhaava bodhakaha || 18 ||
bhaavaartha krud bhavaateyeto bhava soukhyaprado mama | tvan maayaa mohitam vishvam tvayaiva parikalpitam || 19 ||
tvad adhishThaana maatreNa saa vai sarvaartha kaariNee | tvameva taam puraskrutya mama kaamaan samarthaya || 20 ||
na mey tvad anyastraataasti tvad anyanna hi daivatam | tvad anyam nahi jaanaami paalakam puNya vardhanam || 21 ||
yaavat saamsaariko bhaavo manasstho bhaavanaatmakaha | taavat siddhir bhavet saadhyaa sarvadaa sarvadaa vibho || 22 ||
paapinaam ahamekaagro dayaaloonaam tvam agraNeehi | dayaneeyo madanyo asti tava ko atra jagattraye || 23 ||
tvayaaham naiva srushTashchet na syaattava dayaalutaa | aamayo vaa na srushTashchet oushadhasya vruthodayaha |
paapasanga parishraantah paapaatmaa paaparoopadhruk | tvadanyah ko atra paapebhyah traataasti jagateyetaley || 25 ||
tvameva maataa cha pitaa tvameva tvameva bandhushcha sakhaa tvameva | tvameva sevyashcha gurustvameva tvameva sarvam mama deva deva || 26 ||
praarthanaa dashakam chaiva moolaashTaka matah param |
yah paThet shruNuyaan nityam tasya lakshmeeh sthiraa bhavet || 27 ||
naaraayaNasya hrudayam sarva abheeshTa phalapradam | lakshmee hrudayakam stotram yadi chaitdvinaakrutam || 28 ||
tatsarvam nishphalam proktam lakshmeeh krudhyati sarvadaa | etat sankalitam stotram sarva abheeshTa phalapradam || 29 ||
japet sankalitam krutvaa sarva abheeshTam avaapnuyaat | naaraayaNasya hrudayam aadou japtvaa tatah param || 30 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 3


lakshmee hrudayakam stotram japen naaraayaNam punaha | punar naaraayaNam japtvaa punar lakshmee nutim japet || 31 ||
tadvaddhomaadikam kuryaat etat sankalitam shubham | evam madhye dvivaareNa japet sankalita shubham || 32 ||
lakshmee hrudayakey stotrey sarvam anyat prakaashitam | sarvaan kaamaan avaapnoti aadhi vyaadhi bhayam haret || 33 ||
gopyametat sadaa kuryaat na sarvatra prakaashayet |
iti guhyatamam shaastram prokta brahmaadibhih puraa || 34 ||
lakshmee hrudaya proktena vidhinaa saadhayet sudheehi | tasmaat sarva prayatnena saadhayet gopayet sudheehi || 35 ||
yatraitat pustakam tishThet lakshmee naaraayaNa aatmakam | bhoota paishaacha vetaala bhayam naiva tu sarvadaa ||| 36 ||
bhruguvaarey tathaa raatrou poojayet pustaka dvayam | sarvadaa sarvadaa stutyam gopayet saadhayet sudheehi | gopanaat saadhanaallokey dhanyo bhavati tattvataha || 37 ||
|| iti shree naaraayaNa hrudayam sampoorNam ||
|| shree lakshmee hrudayam ||
|| harih om || asya shree aadyaadi shree mahaalakshmee hrudaya stotra mahaa mantrasya | bhaargava rushihi | anushTup aadi naanaa chandaamsi | aadyaadi shree mahaa lakshmee sahita naaraayaNo devataa ||
shreem beejam hreem shaktih aim keelakam
aadyaadi shree mahaa lakshmee prasaada siddhyarthey japey viniyogaha ||
om || aadyaadi shree mahaa lakshmee devataayai namaha hrudaye, shreem beejaayai namaha
guhye, hreem shaktyai namaha
paadayoh aim balaayai namaha
moordhaadi paadaparyantam vinyaset ||
om shreem hreem aim karatala karapaarshvayoh shreem angushThaabhyaam namaha hreem tarjaneebhyaam namaha
aim madhyamaabhyaam namaha shreem anaamikaabhyaam namaha hreem kanishThikaabhyaam namaha
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 4


aim karatala karaprushThaabhyaam namaha ||
shreem hrudayaaya namaha hreem shirasey svaahaa
aim shikhaayai voushaT shreem kavachaaya hum
hreem netraabhyaam voushaT
aim astraaya phaT bhoorbhuvassuvarom iti digbandhaha ||
atha dhyaanam
hasta dvayena kamaley dhaarayanteem svaleelayaa | haara noopura samyuktaam mahaa lakshmeem vichintayet || 1 ||
kousheya peetavasanaam aravinda netraam padma dvaya abhaya varodyata padma hastaam | udyacCha taarka sadrushaam paramaanka samsthaam dhyaayed vidheeshanata paada yugaam janitreem || 2 ||
shree lakshmee kamala dhaariNyai simha vaahinyai svaahaa ||
peeta vastraam suvarNaangeem padma hasta dvayaanvitaam | lakshmeem dhyaatveti mantreNa sa bhavet pruthiveepatihi || 3 ||
maatulungah gadaa kheTe paaNou paatrancha bibhrateye | vaaga lingancha maanancha bibhrateye nrupa moordhani || 4 ||
om shreem hreem aim ||
vandey lakshmeem parashiva mayeem shuddha jaamboonad aabhaam tejo roopaam kanaka vasanaam sarva bhooshojjvala angeem | beejaa pooram kanaka kalasham hema padmam dadhaanaam aadyaam shaktim sakala jananeem sarva maangalya yuktaam || 1 ||
shreemat soubhaagya jananeem staumi lakshmeem sanaataneem | sarvakaama phalaavaapti saadhanaika sukhavahaam || 2 ||
smaraami nityam deveshi tvayaa prerita maanasah | tvadaajnaam shirasaa dhrutvaa bhajaami parameshvareem || 3 ||
samasta sampat sukhadaam mahaashriyam samasta kalyaaNa kareem mahaashriyam | samasta soubhaagya kareem mahaashriyam bhajaamyaham jnaanakareem mahaashriyam || 4 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 5


vigyaana sampat sukhadaam mahaashriyam vichitra vaag bhoot ikareem manoramaam | ananta soubhaagya sukha pradaayineem namaamyaham bhootikareem haripriyaam || 5 ||
samasta bhootaantara samsthitaa tvam samasta bhakteyshvari vishvaroopey | tannaasti yat tvad vyatirikta vastu
tvat paada padmam praNamaamyaham shreehi || 6 ||
daaridrya duhkhougha tamonihantri
tvat paada padmam mayi sannidhatsva | deenaarti vicChedana hetu bhootaih
krupaa kaTaakshair abhishincha maam shreehi || 7 ||
vishNu stuti paraam lakshmeem svarNa varNa stuti priyaam | varada abhayadaam deveem vandey tvaam kamalekshaNey || 8 ||
amba praseeda karuNaa paripoorNa drushTayaa maam tvat krupaa draviNageham imam kurushva | aalokaya praNata hrudgata shoka hantri
tvat paad apadma yugalam praNamaamyaham shreehi || 9 ||
shaantyai namo~stu sharaNaagata rakshaNaayai kaantyai namo~stu kamaneeya guNaashrayaayai | kshaantyai namo~stu durita kshaya kaaraNaayai dhaatryai namo~stu dhana dhaanya samruddhidaayai || 10 ||
shaktyai namo~stu shashi shekhara samsthitaayai ratyai namo~stu rajaneekara sodaraayai | bhaktyai namo~stu bhava saagara taarakaayai matyai namo~stu madhusoodana vallabhaayai || 11 ||
lakshmyai namo~stu shubha lakshaNa lakshitaayai siddhayai namo~stu sura siddha supoojitaayai | dhrutyai namo~stu mama durgati bhanjanaayai gatyai namo~stu vara sadgati daayakaayai || 12 ||
devyai namo~stu divi deva gaNaarchitaayai bhootyai namo~stu bhuvanaarti vinaashakaayai | shaantyai namo~stu dharaNeedhara vallabhaayai pushTyai namo~stu purushottama vatsalaayai || 13 ||
suteyevra daaridrya tamopahantryai namo~stu tey sarva bhayaapahantryai |
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 6


shree vishNu vaksha ssthala samsthitaayai namo namah sarva vibhootidaayai || 14 ||
jayatu jayatu lakshmeerl akshaNa alankrutaangee jayatu jayatu padmaa padma sadmaabhi vandyaa | jayatu jayatu vidyaa vishNu vaamaanka samsthaa jayatu jayatu samyak sarva sampatkaraa shreehi || 15 ||
jayatu jayatu devee deva sanghaabhi poojyaa jayatu jayatu bhadraa bhaargavee bhaagyaroopaa | jayatu jayatu nityaa nirmala jnaanavedyaa jayatu jayatu satyaa sarva bhootaantarasthaa | 16 ||
jayatu jayatu ramyaa ratna garbha antarasthaa
jayatu jayatu shuddhaa shuddha jaamboonad aabhaa | jayatu jayatu kaantaa kaanti madbhaasitaangee jayatu jayatu shaantaa sheeghram aagacCha saumye || 17 ||
yasyaah kalaayaah kamalod bhavaadyaa rudraashcha shakra pramukhaashcha devaah | jeevanti sarvepi sashaktayastey prabhutvam aaptaah paramaayushastey || 18 ||
|| mukhabeejam ||
om-hraam-hreem-am-aam-yam-dum-lam-vam
lilekha niTiley vidhirmama lipim visrujyaantaram
tvayaa vilikhitavyam etad iti tatphala praaptaye | tadantikaphalasphuTam kamalavaasini shreerimaam samarpaya samudrikaam sakalabhaagya samsoochikaam || 19 ||
|| paadabeejam ||
om-am-aam-eem-em-aim-kam-lam-ram
kalayaa tey yathaa devi jeevanti sachara acharaaha | tathaa sampat karee lakshmi sarvadaa sampraseeda mey || 20 ||
yathaa vishNur dhruvam nityam svakalaam sannyaveshayat | tathaiva svakalaam lakshmi mayi samyak samarpaya || 21 ||
satva soukhya pradey devi bhaktaanaam abhayapradey | achalaam kuru yatnena kalaam mayi niveshitaam || 22 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 7


mudaastaam matphaaley parama pada lakshmeeh sphuTakalaa sadaa vaikunTha shreenirvasatu kalaa mey nayanayoho | vasetsatye lokey mama vachasi lakshmeer varakalaa shriyashshveta dveepey nivasatu kalaa mey svakarayoho || 23 ||
|| netrabeejam ||
om-ghraam-ghreem-ghrem-ghrom-ghaum-ghram-ghrah
taavan nityam mamaangeshu ksheeraabdhou shreekalaa vaset | sooryaa Chandra masou yaavat taaval lakshmee patishriyou || 24 ||
sarva mangala sampoorNaa sarvaishvarya samanvitaa | aadyaadi shree mahaa lakshmeeh tvatkalaa mayi tishThatu || 25 ||
agyaana timiram hantum shuddha gyaana prakaashikaa | sarva aishvarya pradaa me~stu tvatkalaa mayi samsthitaa || 26 ||
alakshmeem haratu kshipram tamas soorya prabhaa yathaa | vitanotu mama shreyas tvatkalaa mayi samsthitaa || 27 ||
aishvarya mangalotpattih tvat kalaayaam nidheeyatey | mayi tasmaat krutaarthosmi paatramasmi sthiteystava || 28 ||
bhavad aavesha bhaagyaarho bhaagyavaan asmi bhaargavi | tvat prasaadaat pavitroham lokamaatar namo~stu tey || 29 ||
punaasi maam tvat kalayaiva yasmaat atas smaagacCha mamaagratastvam | param padam shreerbhava suprasannaa mayyachyutena pravishaadi lakshmeeh || 30 ||
shree vaikunTha sthitey lakshmi samaagacCha mamaagrataa | naaraayaNena saha maam krupaa drushTyaa avalokaya || 31 ||
satya loka sthitey lakshmi tvam mamaagacCha sannidhim | vaasudevena sahitaa praseeda varadaa bhava || 32 ||
shveta dveepa sthitey lakshmi sheeghram aagacCha suvratey | vishNunaa sahitaa devi jagan maatah praseeda mey || 33 ||
ksheera ambudhi sthitey lakshmi samaagacCha samaadhave | tva tkrupaadrushTi sudhayaa satatam maam vilokaya || 34 ||
ratna garbha sthitey lakshmi paripoorNa hiraNmayi | samaagacCha samaagacCha sthitvaa~shu purato mama || 35 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 8


sthiraa bhava mahaalakshmi nishchalaa bhava nirmaley | prasanna kamaley devi prasanna hrudayaa bhava || 36 ||
shreedharey shre emahaalakshmi tvadanta sstham mahaa nidhim | sheeghramud dhrutya puratah pradarshaya samarpaya || 37 ||
vasundharey shree vasude vasudogdhri krupaamayi |
tvat kukshigata sarvasvam sheeghram mey sampradarshaya || 38 ||
vishNupriye ratnagarbhey samastaphaladey shivey |
tvad garbha gatahemaadeen sampradarshaya darshaya || 39 ||
rasaatalagatey lakshmi shreeghram aagacCha mey purah | na jaanye paramam roopam maatarmy sampradarshaya || 40 ||
aavirbhava manovegaat sheeghramaagacCha mye purah | maa vatsa bhairi hetyuktaa kaaman gouriva raksha maam || 41 ||
devi sheeghram mamaagacCha dharaNeegarbha samsthitey | maatastvad bhrutya bhrutyoham mrugaye tvaam kutuhalaat || 42 ||
uttishTha jaagruhi mayi samuttishTha srujaagruhi | akshayyaan hema kalashaan suvarNena supooritaan || 43 ||
nikshepaanme samaakrushya samud dhrutya mamaagratah | samunnat aananaa bhootvaa samyagdehi dharaatalaat || 44 ||
matsan nidhim samaagacCha madaahita krupaarasaa | praseeda shreyasaam dogdhree lakshmeermey nayana aagratah || 45 ||
atropavishya lakshmi tvam sthiraa bhava hiraNmayee | susthiraa bhava sampreetyaa prasannaa varadaa bhava || 46 ||
aaneetaamstu tvayaa devi nidheenvai sampradarshaya | adya kshaNena sahasaa datvaa samraksha maam sadaa || 47 ||
mayi tishTha tathaa nityam yathendraadishu tishThasi | abhayankuru me devi mahaalakshmi namo~stu tey || 48 ||
samaagacCha mahaalakshmi shuddha jaamboonada sthitey | praseeda puratah sthitvaa praNatam maam vilokaya || 49 ||
lakshmeer bhuvan gataa bhaasi yatra yatra hiraNmayee | tatra tatra sthitaa tvam mey tava roopam pradarshaya || 50 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 9


kreeDanteye bahudhaa bhoomou paripoorNakrupaa mayi | mama moordhaani tey hasta avilambitam arpaya || 51 ||
phala bhaagyodaye lakshmi samasta puravaasini | praseeda mey mahaa lakshmi paripoorNa manorathey || 52 ||
ayodhyaadishu sarveshu nagareshu samaasthitey | vaibhavair vividhair yuktaih samaagacCha mudaanvitey || 53 ||
samaagacCha samaagacCha mamaagrey bhava susthiraa | karuNaarasa nishyanda netradvaya vilaasini || 54 ||
sannidhatsva mahaa lakshmi tvatpaaNim mama mastakey | karuNaa sudhayaa maam tvam abhishichya sthiram kuru || 55 ||
sarva raajagruhey lakshmi samaagacCha balaanvitey | sthitvaashu purato me adya prasaadena abhayam kuru || 56 ||
saadaram mastakey hastam mama tvam krupayaa~rpaya | sarva raja sthitey lakshmi tvatkalaa mayi tishThatu || 57 ||
aadyaadi shree mahaa lakshmi vishNu vaamaanka samsthitey | pratyaksham kuru mey roopam raksha maam sharaNaagatam || 58 ||
praseeda mey mahaa lakshmi supraseeda mahaashivey | achalaa bhava supreetaa susthiraa bhava madgruhey || 59 ||
yaavat tishThanti vedaashcha yaavat chandra divaakarou | yaavad vishNushcha yaavattvam taavatkuru krupaam mayi || 60 ||
chaandree kalaa yathaa shukley vardhatey saa diney diney | tathaa dayaa tey mayyeva vardhataam abhivardhataam || 61 ||
yathaa vaikunTha nagarey yathaa vai ksheera saagarey | tathaa madbhavanye tishTha sthiram shreevishNunaa saha || 62 ||
yoginaam hrudaye nityam yathaa tishThasi vishNunaa | tathaa madbhavaney tishTha sthiram shree vishNunaa saha || 63 ||
naaraayaNasya hrudaye bhavateye yathaastey naaraayaNo~pi tava hrutkamaley yathaastey | naaraayaNas tvamapi nitya vibhoo tathaiva
tou tishThataam hrudi mamaapi dayaanvitou shreehi || 64 ||
vigyaana vruddhim hrudaye kuru shreehi soubhaagya vruddhim kuru mey gruhey shreehi |
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 10


dayaa suvrushTim kurutaam mayi shreehi suvarNa vrushTim kuru mey karey shreehi || 65 ||
na maam tyajethaah shrita kalpavalli sadbhakti chintaamaNi kaamadheno | na maam tyajethaa bhava suprasanney gruhey kalatreshu cha putravargey || 66 ||
|| kukshibeejam ||
om-am-aam-eem-em-aim
aadyaadi maaye tvam ajaanDa beejam tvameva saakaara niraakruteye tvam | tvayaa dhrut aashchaabja bhavaanDa sanghaah chitram charitram tava devi vishNoho || 67 ||
brahma rudraadayo devaa vedaashchaapi na shaknuyuh | mahimaanam tava stotum mando~ham shaknuyaam katham || 68 ||
amba tvadvatsa vaakyaani sookta asooktaani yaani cha | taani sveekuru sarvajney dayaalutvena saadaram || 69 ||
bhavantam sharaNam gatvaa krutaarthaassyuh puraatanaah | iti sanchiteyntya manasaa tvaamaham sharaNam vrajey || 70 ||
anantaa nitya sukhinah tvad bhaktaah tvat paraayaNaah | iti veda pramaaNaaddhi devi tvaam sharaNam vrajey || 71 ||
tava pratigyaa mad bhaktaa na nashyanteyetyapi kvachit |
iti sanchintya sanchintya praaNaan sandhaarayaamyaham || 72 ||
tvad adheenastvaham maatah tvatkrupaa mayi vidyatey | yaavat sampoorNa kaamah syaam taavaddehi dayaanidhey || 73 ||
kshaNamaatram na shaknomi jeevitum tvat krupaam vinaa | na hi jeevanti jalajaa jalam tyaktvaa jalaashrayaaha || 74 ||
yathaa hi putra vaatsalyaat jananee prasnuta stanee | vatsam tvaritam aagatya sampreeNayati vatsalaa || 75 ||
yadi syaattava putro~ham maataa tvam yadi maamakee | dayaa payodhara stanya sudhaabhir abhishincha maam || 76 ||
mrugyo ma guNalesho~pi mayi doshaika mandirey | paamsoonaam vrushTi bindoonaam doshaaNaancha na mey matihi || 77 ||
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1
www.bharatiweb.com Page 11


paapinaamam ahamekaagro dayaaloonaam tvamagraNeeh | dayaneeyo madanyo~sti tava ko~tra jagattraye || 78 ||
vidhinaaham na srushTashchet na syaattava dayaalutaa | aamayo vaa na srushTashchet oushadhasya vruthodayah || 79 ||
krupaa madagrajaa kim tey aham kim vaa tadagrajah | vichaarya dehi me vittam tava devi dayaanidhey || 80 ||
maataa pitaa tvam gurusadgatih shreeh tvameva sanjeevana hetu bhootaa | anyam na manye jagadeka naathey tvameva sarvam mama devi satyam || 81 ||
|| hrudayabeejam ||
om-ghraam-ghreem-ghroom-ghraim-ghroum-ghrah-humphaT kuru kuru svaahaa ||
aadyaadi lakshmeer bhava suprasannaa vishuddha vigyaana sukhaika dogdhri | agyaana hantree triguNa atiriktaa pragyaana netree bhava suprasannaa || 82 ||
ashesha vaagjaaDya malaapa hantree navam navam sushThu suvaakya daayinee | mamaiva jihvaagra suranga vartinee bhava prasannaa vadany cha me shreehi || 83 ||
samasta sampatsu viraajamaanaa samasta tejassu vibhaa samaanaa | vishNupriye tvam bhava deepyamaanaa vaagdevataa my vadany prasannaa || 84 ||
sarva pradarshy sakalaarthady tvam prabhaa sulaavaNya dayaa pradogdhree | suvarNady tvam sumukhee bhava shreeh hiraNmayee my nayany prasannaa || 85 ||
sarvaarthadaa sarva jagat prasootih sarveshvaree sarva bhayaapa hantree | sarvonnataa tvam sumukhee cha nah shreeh hiraNmayee me bhava suprasannaa || 86 ||
samasta vighnougha vinaasha kaariNee samasta bhaktoddharaNe vichakshaNaa |
Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1 www.bharatiweb.com
Page 12


ananta sammoda sukha pradaayinee hiraNmayee me nayaney prasannaa || 87 ||
devi praseeda dayaneeyata maaya mahyam devaadhi naatha bhava devagaNaadi vandye | maatas tathaiva bhava sannihitaa drushormey patyaa samam mama mukhey bhava suprasannaa || 88 ||
maa vatsa bhair abhayadaana karorpitastey moulo mameti mayi deena jana anukampey | maatah samarpaya mudaa karuNaa kaTaaksham maangalya beejam iha nah sruja janma maatah || 89 ||
|| kanThabeejam ||
om-shraam-shreem-shroom-shraim-shraum-shram-shraah
kaTaaksha iha kaamadhuk tava manastu chintaamaNih karah surataruh sadaa navanidhis tvamevendirey | bhavettava dayaaraso rasa rasaayana chaanvaham mukham tava kalaanidhir vividha vaanChitaartha pradam || 90 ||
yathaa rasa sparshanato~yaso api suvarNataa syaat kamaley tathaa tey | kaTaaksha samsparshanato janaanaam amangalaanaamapi mangalatvam || 91 ||
deheeti naasteyeti vachah praveshaat bheeto ramey tvaam sharaNam prapadye | atah sadaasminn abhayapradaa tvam sahaiva patyaa mama sannidhehi || 92 ||
kalpadrumeNa maNinaa sahitaa suramyaa
shreestey kalaamayi rasena rasaayanena | aastaamato mama cha drukkara paaNipaada sprushTyaa suvarNa vapushah sthira jangamaah syuhu || 93 ||
aadyaadi vishNoh sthir adharmapatni tvamamba patyaa mama sannidhehi | aadyaadi lakshmi tvad anugraheNa padepade my nidhi darshanam syaat || 94 ||
aadyaadi lakshmee hrudayam paThedyah sa raajy alakshmeem achalaam tanoti | mahaad aridro api bhaved dhanaaDhyah tadanvaye shreeh sthirataam prayaati || 95 ||
yasya smaraNa maatreNa tushTaa syaad vishNu vallabhaa | tasya abheeshTam dadaatyaashu tam paalayati putravat || 96 ||
idam rahasyam hrudayam sarva kaama phalapradam | japah pancha sahastram tu purashcharaNa muchyatey || 97 ||
trikaalam eka kaalam vaa naro bhakti samanvitah |
yah paThet shruNuyaad vaapi sa yaati paramaam shriyam || 98 ||
mahaa lakshmeem samuddishya nishi bhaargava vaasarey | idam shree hrudayam japtvaa pancha vaaram dhanee bhavet ||
anena hrudayenaannam garbhiNyaa abhimantritam | dadaati tatkuley putro jaayatey shreepatih svayam
nareNaapyathavaa naaryaa lakshmee hrudaya mantritey jaley peetey cha tadvamshey manda bhaagyo na jaayatey
ya aashvayunmaasi cha shukla pakshey ramotsavey sannihitey cha bhaktyaa | paThet tathaikottara vaara vruddhayaa labhet souvarNam ayeem suvrushTim
ya eka bhaktya anvaham ekav arsham vishuddhadheeh saptati vaarajaapee |
sa manda bhaagyo api ramaa kaTaakshaad bhavet sahastra aksha shataadhikashreeh
shree shaanghri bhaktim haridaasa daasyam prasanna mantraartha druDhaika nishThaam | gurossmrutim nirmala bodha buddhim pradehi maatah paramam padam shreeh
pruthvee patitvam purushottamatvam vibhooti vaasam vividha artha siddhim | sampoorNa keertim bahu varsha bhogam pradehi mey lakshmi punah punastvam
vaadaartha siddhim bahu loka vashyam vayah sthiratvam lalanaasu bhogam | paatraadi labdhim sakala artha siddhim pradehi mey bhaargavi janma janmani
suvarNa vruddhim kuru mey gruhey shreeh sudhaanya vruddhim kuru mey gruhey shreeh
kalyaaNa vruddhim kuru mey gruhey shreeh vibhooti vruddhim kuru mye gruhe shreehi
|| shirobeejam ||
om-yam-ham-kam-lam-vam-shreem
dhyaayel lakshmeem prahasita mukheem koTi baalaarka bhaasaam vidyud varNa ambara vara dharaam bhooshaNaaDhyaam sushobhaam | beejaa pooram sarasija yugam bibhrateyem svarNa paatram bhartraa yuktaam muhur abhayadaa mahyam apyachyutashreehi
|| iti shree lakshmeehrudayam sampoorNam ||